อาเซียน
            ไทย
      สิงคโปร์
  ฟิลิบปินส ์
    เวียดนาม
          ลาว
    มาเลเซีย
        บรูไน
    กัมพูชา
อินโดนีเชีย
        พม่า